Redegjørelse

Redegjørelse åpenhetsloven

åpenhetsloven

Redegjørelse Åpenhetsloven for Vinkl AS, Vinkl Holding AS og Vinklgården Bolig AS. Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger (Åpenhetsloven)

Redegjørelse Åpenhetsloven for Vinkl AS, Vinkl Holding AS og Vinklgården Bolig AS.

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger (Åpenhetsloven)

Innledning

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I denne redegjørelsen vil vi beskrive våre retningslinjer og rutiner for hvordan vår virksomhet håndterer risiko knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Videre vil vi beskrive hvilke vesentlige risikoer vi har identifisert etter gjennomførte aktsomhetsvurderinger. Avslutningsvis vil vi si noe om hvilke tiltak vi har iverksatt for å følge opp våre identifiserte risikopunkter, samt resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Virksomhet og driftsområde

Vinkl Holding AS er et eiendomsselskap lokalisert i Ski, Nordre Follo kommune. Selskapets forretningsadresse er Idrettsveien 4, 1400 Ski.

Konsernet eier 80% av aksjene i Vinkl AS. Konsernets eiendommer og utviklingsprosjekter er eiet gjennom heleide og deleide single purpose selskaper. Konsernets 4-5 ansatte har sitt ansettelsesforhold i Vinklerne AS, som er et heleiet datterselskap til Vinkl AS.

Virksomhetens forretningside og strategi er å være det ledende, lokale eiendomsutviklingsselskapet i Ski, og en betydelig aktør innen eiendomsutvikling i Follo. Konsernet utvikler primært boligprosjekter, men også næringslokaler for utleie.

I vår selskapsstruktur er det selskapene Vinkl Holding AS, Vinkl AS og Vinklgården Bolig AS som oppnår terskelverdiene. Denne redegjørelsen omhandler derfor disse selskapene – men retningslinjer, rutiner og tiltak for å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold vil implementeres for alle selskapene våre.

Retningslinjer og rutiner

Implementering av åpenhetsloven:

Styret har hatt en felles presentasjon av åpenhetsloven fra representanter fra Deloitte, og vedtok på styremøte 01.06.23 det følgende:

 • Styret vedtok at virksomheten skal overholde pliktene etter åpenhetsloven.
 • Styret vedtok en plan for hvordan virksomheten skal utføre aktsomhetsvurderinger, som også omfatter leverandørkjeder og forretningsforbindelser.
 • Styret vedtok at virksomheten skal offentliggjøre en redegjørelse på egen nettside for aktsomhetsvurderingene i henhold til lovens retningslinjer og innen fristen satt til 30.juni, samt at virksomheten skal overholde informasjonsplikten.
 • Daglig leder Espen Pettersen Roald er ansvarlig for å følge opp implementeringen av åpenhetsloven og vil koordinere det videre arbeidet.
 • Espen Pettersen Roald vil også rapportere status på aktsomhetsprosessen inkludert status for gjennomførte risikotiltak til styret på styremøtene, samt ved materielle endringer i risikobildet eller ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

Risikovurdering etter gjennomførte aktsomhetsvurderinger

Vinkl skal, i tråd med loven, fremme respekt og jobbe aktivt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom hele vår leverandørkjede. Dette fra utvinning av råvarer til leveranse av ferdigproduserte varer og alle ledd i levering av tjenester.

Konsernet arbeider kontinuerlig for å fremme lovens formål i egen virksomhet, og mot leverandører og forretningsforbindelser og stiller krav til sine leverandører knyttet til menneskerettigheter, med særlig fokus på arbeidstid.

Vinkl har gjort aktsomhetsvurderinger og risikovurderinger av alle våre leverandører og har gjennom dette arbeidet valgt å fokusere på to typer underleverandører vi mener kan være særlig utsatte for brudd på menneskerettigheter, samt at dette er virksomheter der vi har mulig påvirkningskraft. Vi har valgt å fokusere på entreprenører og leverandører av renholdstjenester.

Vi har vurdert alle våre underleverandører ut fra følgende kriterier:

 1. Mulighet til å påvirke
 2. Geografisk risiko
 3. Bransjerisiko
 4. Risiko særskilt knyttet til den bestemte virksomheten
 5. Produktrisiko
 6. Andre relevante risikoforhold
 7. En samlet vurdering

Vi har vurdert at det er størst risiko hos våre underleverandører under punkt 3: Bransjerisiko, der særlig byggebransjen og renholdsbransjen historisk har vært utsatt for bruk av ufaglærte som potensielt jobber uten arbeidskontrakter, uten overtidsbetaling og uten regulert arbeidstid.

Tiltak og forventet resultat av disse

Tiltak 1: Oppfølging av Åpenhetsloven skal omtales i entreprisekontrakter der det kreves at leverandørene og deres underleverandører forplikter seg til en god forretningsetikk ved å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i deres virksomhet.

Tiltak 2: Etterfølgelse av Åpenhetsloven vil bli et fast protokollført punkt på alle byggherremøtene i de ulike prosjektene, uavhengig av entreprenør, på lik linje med HMS.

Tiltak 3: Ved inngåelse av nye avtaler med f.eks. rengjøringstjenester og andre mindre avtaler, vil vi i forbindelse med tilbud/kontrakt etterspørre dokumentasjon på deres arbeid med Åpenhetsloven.

Tiltak 4: Vinkl har gjennomført møter med selskapene vi vurderte som i risikogruppen, der vi fikk en grundig gjennomgang av deres fokus og rutiner rundt Åpenhetsloven.

Tiltakene vil revideres ved behov.

Spørsmål vedrørende Vinkls etterlevelse av Åpenhetsloven kan rettes til daglig leder Espen Pettersen Roald på epr@vinkl.no

Dato: 27/06 2023